ÁSZF | Prolog
HUN ENG RUS GER ESP ROM POL

AZ M PROLOG KFT. ÁLTAL ALKALMAZOTT ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

2020. október hó 01-től

 

I. A szerződő felek, a szerződés tárgya

A szállítólevélen feltüntetett Szállító és Megrendelő, és az ott felsorolt áruk adásvétele.

II. Teljesítés helye, ideje

 1. a/ Szállító telephelye – amennyiben a termék elszállítását Megrendelő saját, vagy bérelt fuvareszközével maga végzi.

b/ Megrendelő telephelye – amennyiben a termék elszállítását Szállító saját, vagy bérelt fuvareszközével maga végzi.

 1. A teljesítés ideje az a nap, amelyiken az I. pontban írt termékek a teljesítés választott helyén Megrendelő, vagy annak megbízottja birtokába kerülnek.

III. Minőség, szavatosság

 1. Szállító az I. pontban felsorolt termékek minőségét a szállítandó mennyiséghez minden esetben csatolt minőségi bizonyítvánnyal tanúsítja, mely tartalmazza a felhasználásra és tárolásra vonatkozó speciális előírásokat. A termékek minősége megfelel a vonatkozó Élelmiszer Könyvi vagy szabvány előírásoknak, a megadott termékismertetőknek, specifikációknak. A minőség alapja a Szállító által előzetesen bemutatott minta.

 2. Az egyes árucikkeken fel van tüntetve az az időtartam, amely alatt Szállító a leszállított termékek tanúsított minőségét szavatolja.

Amennyiben a termékek ezen követelményeknek nem felelnek meg, úgy Szállító a vonatkozó hatályos jogszabályi rendelkezéseken túlmenően köteles a hibás áru saját költségén történő azonnali kicserélésére, a díjmentes hibaelhárításra és az ezzel kapcsolatos szaktanácsadásra.

IV. Mennyiségi- és minőségi átvétel.

 1. Megrendelő a teljesítés helyén jogosult és köteles a leszállított termékmennyiségek tételes átvételére. Ennek megtörténtét Megrendelő képviselője, vagy annak megbízottja a Szállító által kiállított szállítólevél olvasható aláírásával és lebélyegzésével igazolja. Ezt követően Megrendelő mennyiségi hiányból eredő esetleges kárigényét Szállítóval szemben nem érvényesítheti. Megrendelő köteles az általa kiállított fuvareszköz rendszámáról és az áru átvételére jogosított személy azonosításához szükséges adatokról email-en vagy telefaxon szállítót tájékoztatni. Ennek hiányában Szállító az áru kiadását megtagadhatja. Ennek következtében a teljesítést illetően késedelembe nem esik.

 2. Megrendelő a mennyiségileg átvett termékek minőségi ellenőrzését, azoknak felhasználása előtt az átvételtől számított 30 napon belül, szúrópróbaszerűen köteles elvégezni. Amennyiben a vizsgálat eredménye eltér a Szállító által tanúsított minőségi követelményektől, úgy azt haladéktalanul, írásban köteles Szállítóval közölni. Ilyen esetben Megrendelő az átvett termékek további felhasználását kizárólag saját felelősségére kezdheti meg, mellyel kizárja Szállító hibás teljesítése miatt keletkező összes kárigényének érvényesítését.

V. Csomagolás, göngyöleg

 1. Az I. pontban írt termékek csomagolásának alkalmasnak kell lennie arra, hogy azt a szállításig és felhasználásig történő tárolás időtartamára az áruk mennyiségét és minőségét megóvja.

VI. Árak, számlázás, fizetés módja és határideje, késedelem

 1. Szállító az általa forgalmazott termékek árát, a fizetés módját és határidejét az általa, a megrendelőnek átadott termék- árlistában határozza meg. Ezek a feltételek az ott írt határidőig érvényesek.

 2. Szállító az I. pontban írt termékek ellenértékéről a Megrendelő vagy megbízottja által aláírt szállítólevelek alapján számlát állít ki. A számla készpénzfizetés esetén a teljesítéskor, azonnal kerül kiállításra és kiegyenlítésre.

A számla átutalással történő kifizetése esetén szállítmányonként, vagy pedig a tárgyhónap végén a szállítólevelek összesítése alapján egy, összesített számla kerül kiállításra.

 1. A számla a fizetendő ellenértéket, a megrendelőnek átadott termék-árlista szerint, forintban, illetve Euróban tartalmazza, hozzáadva az általános forgalmi adó összegét. Megrendelő a Szállító által kiállított számla ellenértékét az abban feltüntetett határidőre és módon fizeti meg Szállító részére.

 2. a) Megrendelő és Szállító eseti megállapodása alapján, Megrendelő késedelmes fizetése esetén, az esedékesség időpontjától a kifizetés időpontjáig terjedő időre a fizetendő összeg után a megállapodás szerinti késedelmi kamatot köteles Szállítónak megfizetni, az erről írt felszólító levél keltététől számított 8 napon belül.

b) Szállító az átadott áruk tulajdonjogát a vételár teljes kiegyenlítéséig fenntartja, melyet Megrendelő tudomásul vesz. Ezen árukat harmadik személy részére csak készpénz ellenében adhatja tovább. Ez esetben az áru helyett a készpénz válik a Szállító tulajdonává.

c) Megrendelő 15 napos fizetési késedelme esetén, Szállító jogosult ezen szerződéstől egyoldalú nyilatkozattal elállni és a Megrendelő birtokában lévő, de az ő tulajdonát képző árukat minden ellene támasztott igény kizárása mellett birtokba venni és Megrendelőtől elszállítani. Ez esetben Megrendelő Szállítóval szembeni birtokvédelmi jogosultságáról lemond.

d) Kivételes esetben Szállító Megrendelő tartozása fejében a Megrendelő tulajdonjogát képező árukat is elfogadja. Ez esetben felek Megrendelő felajánlása alapján külön adásvételi szerződést köt. A fizetés beszámítás útján történik.

VII. Szállítási szereződés létrejötte, alakja és módosítása

 1. Ezen specifikus- és általános feltételekkel – a Megrendelő által írásban adott megrendelésre, mint szerződéskötési ajánlatra – Szállító írásbeli visszaigazolásával vagy a Megrendelő, szerződéskötési akaratát kifejező ráutaló magatartásával lép hatályba azon a napon, amikor a Megrendelő az I. pontban felsorolt termékeket e szerződési feltételek IV/1. pontja szerint Szállítótól átveszi. Szállító a COVID-19 vírus kapcsán elrendelt kormányintézkedések, illetőleg a szállítói kapacitásában emiatt bekövetkező leállások miatt kártérítési következmény nélkül, a Megrendelőhöz intézett egyoldalú nyilatkozattal elállhat a visszaigazolt megrendelések teljesítésétől.

 2. Ezen szerződési feltételektől Felek a teljesítés megkezdése előtt kifejezett írásbeli megállapodással térhetnek csak el.

VIII. Vitás kérdések rendezése, alkalmazandó jogszabályok

 1. Felek az egymás közötti esetleges vitás kérdéseket békés úton rendezik. Amennyiben a felmerült vitát így sem sikerül rendezni, felek alávetik magukat a Szállító székhelyén lévő, hatáskörrel rendelkező bíróság illetékességének.

 2. A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, valamint a vonatkozó hatályos jogszabályok rendelkezései az irányadók felek jogviszonyában.